University of Miyazaki Hospital

Organization

 
Hospital Organization Chart PDFファイル